โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

นายวิระ แสงอุไร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ต.ทุ่งหลวง  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี  ห่างจากเขตพื้นที่ฯ  ๗  กิโลเมตร    ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ๕  กิโลเมตร   

    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยความร่วมมือของราษฎรในหมู่ที่ ๘  และ ๑๒  ต.ทุ่งหลวง ในขณะนั้น ซื้อที่ดินและก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑    พฤษภาคม    ๒๕๑๗  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพียงชั้นเดียว  นักเรียน ๓๔ คน  หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับการพัฒนามา เป็นลำดับ

      ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“โรงเรียนคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21

2.จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

4.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคทั่วถึง และปลอดภัย มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

7.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์