โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
3
1
อนุบาล 3
4
2
6
1
รวม อนุบาล
5
4
9
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
3
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
4
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
1
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
2
2
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
4
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
2
6
1
รวมประถม
21
16
37
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
20
46
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564