โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายวิระ แสงอุไร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางสาวฐิติพร สุดสาย
  ครู ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  นางกนกวรรณ เกตุแก้ว
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวสุไรดา โดมาแร
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางจุฑามาศ ชุมชอบ
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นายเอกชัย กาลสุวรรณ์
  นักการภารโรง

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวกรรณิกา รักษากิจ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวอภิญญา เล็กคู
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ