โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2530
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2540